Kullanım Şartları

McKinsey & Company ve iştirakleri (“McKinsey” veya “biz”), mckinsey.com (“İnternet Sitesi”) adresinde yer alan içeriğini aşağıdaki şartlara ve hükümlere (“Şartlar”) tabi olarak sunmaktadır. Şartları önceden bildirimde bulunmaksızın periyodik olarak değiştirebiliriz. Dolayısıyla zaman zaman geri dönüp inceleyiniz. Bu Şartlar son olarak 7 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu İnternet Sitesine erişim sağlamanız ve bu İnternet Sitesini kullanmanız halinde, işbu Şartları kabul etmiş sayılırsınız. McKinsey’in kullanıcılarımızın bilgilerinin toplanması, kullanılması ve depolanmasıyla ilgili uygulamaları ve politikalarına dair bir açıklama için bkz. Gizlilik Politikası.

1. Telif hakları

Metin, grafikler, logolar, simgeler, resimler ve videolar ile bunların seçimi ve düzenlemeleri dahil olmak üzere İnternet Sitesinin tüm içerik ve işlevselliği; buna ek olarak, bunların temelindeki veya bunlara gömülü olarak kavramlar, know-how, araçlar, çerçeveler, yazılımlar, uygulamalar veya diğer teknolojiler, algoritmalar, modeller, süreçler ve endüstri perspektifleri ve bunlara ilişkin geliştirmeler veya türev çalışmalar (“İnternet Sitesi İçeriği”) münhasıran McKinsey veya lisans verenlerine ait olup, uygulanabilir olduğu kapsamda, ABD ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunur. İnternet Sitesi İçeriği veya İnternet Sitesinin işlevselliği, Madde 3 – “İnternet sitesi içeriğinin kullanılması” bölümünde ifade edilen kullanımlar haricinde, yazılı iznimiz olmaksızın; hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, tersine mühendisliğe tabi tutulamaz, tadil edilemez (her türlü güvenlik veya teknolojik önlemlerin, sorumluluk reddi bildirimlerinin veya açıklama yazılarının kaldırılması ya da devre dışı bırakılması dahil), yüklenemez, yayımlanamaz, duyurulamaz, iletilemez veya dağıtılamaz. Açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

2. Markalar

İnternet Sitesi üzerinde gösterilen markalar, hizmet işaretleri, tasarımlar ve logolar (müşterek “Markalar”), McKinsey veya lisans verenlerinin tescilli ve tescilsiz Markalarıdır. Tarafımızca açıkça izin verilen haller haricinde (örneğin İnternet Sitesinde yer alan sosyal medya paylaşım araçları yoluyla) veya lisans verenlerimiz üzerinden, herhangi bir bilgiyi, tanıtım veya promosyon amaçlı olarak ya da herhangi bir üçüncü tarafı bilgilendirmek veya etkilemek amacıyla halka açık herhangi bir ortamda (ör. basın bülteni, web siteleri veya halka açık sosyal medya) McKinsey veya lisans verenleriyle ilişkilendirmemeyi veya onlara isnat etmemeyi ve McKinsey veya lisans verenlerinin herhangi bir Markasını kullanmamayı veya çoğaltmamayı ya da McKinsey veya lisans verenlerinin onayını veya bunlarla ilişkisini dolaylı olarak göstermemeyi kabul edersiniz.

3. İnternet sitesinin kullanılması

McKinsey; İnternet Sitesi İçeriğini hiçbir şekilde değiştirmemeniz (bunlara ilişkin türev çalışmaların oluşturulması dahil), İnternet Sitesi İçeriğinde gösterilen tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerinin elinizde olması ve işbu Şartlara sair surette uygunluk göstermeniz kaydıyla, yalnızca kurum içi ve ticari kullanım için tek bir bilgisayarda yer alan İnternet Sitesi İçeriğinin bir kopyasına erişim ve bunun indirilmesi, görüntülenmesi ve basılması hususunda, bu doküman süresi boyunca geçerli olmak üzere, tarafınıza sınırlı, münhasır olmayan, devredilemeyen, kabili rücu bir lisans vermektedir. İnternet Sitesi İçeriğini McKinsey’in önceden yazılı onayını almaksızın çoğaltamaz, değiştiremez, tersine mühendisliğe tabi tutamaz, dağıtamaz, iletemez, duyuramaz veya ifşa edemezsiniz. Buna ek olarak, İnternet Sitesi İçeriğini ve herhangi bir bölümünü McKinsey’in açık yazılı onayını almaksızın “yansıtamazsınız”. Bu İnternet Sitesinde yer alan hiçbir unsur, McKinsey’in burada açıkça ifade edilenler haricindeki fikri mülkiyet haklarını kullanma konusunda doğrudan veya dolaylı olarak bir lisans verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu Şartlara uyum göstermemeniz halinde, bu bölümde verilen lisans hakkı kendiliğinden ve derhal feshedilir.

4. Kullanıcı duyuruları

McKinsey’in; duyurular, forumlar veya mesaj panoları, anketler, anket yanıtları ve diğer ortamlarda İnternet Sitesiyle ilgili olarak ilan ettiği veya sair surette yayımladığı bilumum bilgileri kullanma, yayımlama ve sair surette bunlardan istifade etme konusunda kısıtlamasız bir hak sahibi olduğunu ve ayrıca tarafımıza böyle bir bilgi sunumunda bulunmak suretiyle, kendiliğinden, söz konusu bilgi sunumunun ilgili kanun uyarınca yasaklanmayan herhangi bir amaçla ve herhangi bir şekil veya ortamda kullanılması, çoğaltılması, yayımlanması, dağıtımı, değiştirilmesi ve sair surette bundan istifa edilmesi konusunda, tarafımıza, tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, devredilebilir, temlik edilebilir, alt lisans hakkı verilebilir, bedeli tamamen ödenmiş, telifsiz, sürekli, gayrikabili rücu bir lisans ve hak sunduğunuzu kabul ve takrir edersiniz. Buna ek olarak, söz konusu bilgi sunumlarının McKinsey tarafından kullanılması ve yayımlanmasıyla bağlantılı her türlü mahremiyet veya aleniyet haklarının, fikri mülkiyet haklarının, telif hakları dahilindeki manevi hakların ya da atıf haklarının ihlali ya da bu konudaki ihlal iddialarına karşı McKinsey’den talep hakkından feragat edersiniz.
İnternet Sitesinde, (a) tehdit edici, karalayıcı, küçük düşürücü veya edebe aykırı; (b) cezai bir suç teşkil eden, hukuki sorumluluk doğuran veya sair surette kanunu ihlal eden; (c) üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını, mahremiyetini veya diğer haklarını ihlal eden; (d) bilgisayar virüsü veya diğer yıkıcı unsurları ihtiva eden; (e) reklam içeren; (f) yanlış veya yanıltıcı beyanlar oluşturan veya içeren ya da (g) bu Şartları ihlal eden herhangi bir materyali duyurmamayı veya sair surette yayımlamamayı taahhüt edersiniz.
McKinsey, İnternet Sitesine kullanıcılar tarafından gönderilen bilgilerin güvenilir olduğunu beyan etmez veya güvenilirlik derecesini onaylamaz. McKinsey, bunun yanı sıra, kullanıcılar tarafından İnternet Sitesine gönderilen tüm bilgileri gözden geçirmez ve geçiremez; dolayısıyla bu bilgilerden sorumlu değildir. Ancak, McKinsey herhangi bir sebeple veya gerekçe belirtmeksizin herhangi bir bilginin yayımlanmasını reddetme veya herhangi bir bilgiyi tamamen veya kısmen kaldırma hakkını saklı tutar.

McKinsey’in ihlal ve kaldırma bildirimleri

McKinsey, herhangi bir şahsa veya kuruluşa ait telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarını (mahremiyet ve aleniyet hakları dahil) ihlal eden her türlü bilgi gönderimini yasaklar. Fikri mülkiyet haklarınızın (veya uygulamakla sorumlu olduğunuz böyle bir hakkın) İnternet Sitesindeki herhangi bir içerik nedeniyle ihlal edildiğine kanaat getirirseniz, McKinsey’in aşağıda belirtilen adresine bir yazı yazarak: (a) ihlal edildiği iddia edilen telif hakkına tabi eserin ve/veya fikri mülkiyet haklarının neler olduğunu; (b) kaldırılması talep edilen, İnternet Sitesinde ihlal edici nitelikte olduğu iddia edilen materyalin ne olduğunu; (c) adınızı, adresinizi ve gündüz kullandığınız telefon numaranızı ve varsa eposta adresinizi; (d) telif hakkına tabi eserin ve/veya fikri mülkiyet haklarının kullanımına sahibi, temsilcisi tarafından veya kanun uyarınca izin verilmediğini iyi niyetli olarak inandığınızı gösteren bir beyanı; (e) ihtardaki bilgilerin doğru olduğunu ve yalan yere yemin etme cezasına tabi olarak, imzalayan kişinin ihlal edildiği iddia edilen hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunu gösteren bir beyanı ve (f) fikri mülkiyet hakkı sahibinin veya hak ihlalini ileri sürmek için onun adına hareket etmeye yetkili başka birinin imzasını içeren yazılı bir beyanda bulunmanız gerekmektedir. McKinsey, böyle bir beyanı (veya 17 U.S.C. 512(c)(3) uyarınca hazırlanmış bir beyanı) alması üzerine, ABD hukuku kapsamında herhangi bir şahsa ait telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden her türlü yayımlanmış bilgiyi kaldıracaktır. ABD hukuku haksız yere bu tür bir beyanda bulunanlar hakkında önemli cezalar öngörmektedir. Uygun hallerde, mükerrer bir şekilde ihlal edici veya yasaya aykırı materyal gönderen şahısların sonradan bilgi sunumlarında bulunması yasaklanacaktır. McKinsey’in bu 5. Madde kapsamındaki bildirimler için irtibat adresi şöyledir: Hukuk Departmanı, McKinsey & Company, Inc., 711 Third Avenue, New York, New York 10017.

6. Sorumluluk reddi

İNTERNET SİTESİNDEKİ İÇERİK VE İŞLEVSELLİK, MCKINSEY’İN TARAFINIZA PROFESYONEL DANIŞMANLIK VEYA HİZMETLERİ SUNMA FAALİYETİNDE BULUNMADIĞI, HİÇBİR İNTERNET SİTESİ İÇERİĞİNİN BU ŞEKİLDE BİR AMACININ OLMADIĞI YA DA YATIRIM, HUKUK, VERGİ, MUHASEBE VEYA DÜZENLEMEYE TABİ DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETİ OLARAK ADDEDİLMEDİĞİ VE AYRICA İNTERNET SİTESİNDEKİ TÜM İÇERİĞİ KULLNMANIZDAN DOLAYI TÜM SORUMLULUĞUN SİZE AİT OLDUĞU VE İNTERNET SİTESİ İÇERĞİNE GÜVENEREK HAREKET ETMENİZİN TAMAMEN SİZİN TERCİHİNİZ VE RİSKİNİZ OLDUĞU ANLAYIŞI İLE SUNULMAKTADIR. İNTERNET SİTESİNDEKİ TÜM İÇERİK VE İŞLEVSELLİK; “OLDUĞU GİBİ” İLKESİYLE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK HUSUSUNDAKİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE SARİH VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİDEN ARİ OLARAK SAĞLANMAKTADIR. MCKINSEY VE ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİK SAĞLAYICILARI, İNTERNET SİTESİ İÇERİĞİNİN KİME AİT OLDUĞU, DOĞRULUĞU VEYA YETERLİLİĞİ HUSUSUNDA SARİH VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAZ. MCKINSEY, BAĞLANTI VERİLEN WEB SİTELERİNDE YAYIMLANAN, İNTERNET SİTESİNDEKİ KULLANICI BİLGİLERİNDE YER ALAN YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR MESULİYET VEYA SORUMLULUK ALMAZ. MCKINSEY YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİK SAĞLAYICILARI, SÖZ KONUSU ZARAR VEYA KAYIPLARIN OLABİLECEĞİNE İLİŞKİN OLASILIK KONUSUNDA HABERDAR EDİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN VE MESULİYET TEORİSİNİ NAZARI İTİBARA ALMAKSIZIN, HER TÜRLÜ DOLAYLI, ARIZİ, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN YA DA CEZAİ ZARAR VEYA KAYIPLARDAN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAZ.

7. Tazminat

McKinsey ve selefleri, halefleri, ana kuruluşları, iştirakleri, bağlı kuruluşları, yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, yatırımcıları, çalışanları, temsilcileri, acenteleri ve vekilleri ile bunların varisleri, halefleri ve atadıklarını (“McKinsey’in Tazmin Edilen Tarafları”); İnternet Sitesini kullanmanızdan ve/veya bu Şartları kabul etmek suretiyle yapmış olduğunuz beyanlar, verdiğiniz taahhütler ve garantiler dahil olmak üzere, bu Şartların tarafınızca ihlal edilmesinden doğan hak talepleri McKinsey ve/veya McKinsey’in Tazmin Edilen Tarafları” tarafından maruz olunan tüm sorumluluk, masraflar, giderler veya sair zararlar (“Zararlar”) nedeniyle tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul edersiniz. McKinsey, sair surette tarafınızca tazmin edilmesi gereken her türlü konuda münhasır savunma ve kontrol görevini, masrafı kendisine ait olmak üzere ifa etme hakkını saklı tutar.

8. Üçüncü taraf web siteleri ve Sağlayıcılar

Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar verebiliriz ve bu İnternet Sitesinde görülen içeriğin bir kısmı esasında doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü taraflarca sağlanmakta, desteklenmekte veya sunulmaktadır. Örnek: üçüncü taraf web sitelerinin düzenlenmesi ya da üçüncü taraf sunucuları tarafından sağlanan çerçeve kümeleri yoluyla birleştirme durumları. McKinsey, üçüncü taraf içerik sağlayıcılarının, varsa, kullanım şartları ve gizlilik politikalarına tabi söz konusu üçüncü taraf web sitelerinden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9. Mahremiyet

McKinsey kişisel gizliliğin sizin için önemli olduğunu bilmekte olup, mahremiyetinize saygı göstermeye ve (bazı bağlamlarda ve birtakım ilgili kanunlarda kişisel bilgi olarak da atıfta bulunulan) kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi korumaya kendiniz adamıştır. McKinsey Gizlilik Politikası (bkz. https://www.mckinsey.com/privacy-policy.aspx), McKinsey’in kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi nasıl kullandığı ve koruduğuna, McKinsey’in bu bilgileri nasıl ve kimlerle paylaşabileceğine dair bilgiler içermektedir.
BU GİZLİLİK POLİTİKASINI YAZDIRIP DİKKATLİCE OKUMANIZ VE MCKINSEY GİZLİLİK POLİTİKASI VEYA BU ŞARTLAR KONUSUNDA SORULARINIZ VARSA MCKINSEY İLE İRTİBATA GEÇMENİZ TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.

10. Uygulanacak hukuk; yargı yetkisi

Bu Şartlar, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, New York Eyalet yasalarına tabidir.